An energetic bridge with Co Theresa


Co Theresa has decided to open a communication channel so that HUESA students can reach Co anytime if they need energy support for themselves or their loved ones.


Through this channel, your requests or sharing will be sent directly to Co Theresa.

Co will read and if needed respond to you accordingly.


Please kindly use your active email when creating your registration.

 

Please fill the form below. Thank you!

                                                           

Tạo cầu nối năng lượng với Cô Theresa


Cô Theresa đã quyết định mở một kênh liên lạc để học viên HUESA có thể kết nối với Cô khi cần hỗ trợ năng lượng cho bản thân hoặc người thân của mình.


Thông qua kênh này, những yêu cầu hoặc chia sẻ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến Cô Theresa. Cô sẽ đọc và nếu cần sẽ trả lời bạn một cách thích hợp. 


Vui lòng sử dụng một email đang hoạt động khi tạo đăng ký để nhận được các phản hồi từ Cô hoặc Ban quản trị!

 

Điền thông tin vào form ở dưới. Trân trọng!